Podmínky ochrany osobních údajů

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
a. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je: Vypáleno, s.r.o., se sídlem Dvorská 194, 382 21 Kájov, identifikační číslo: 08381062, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C24023 (dále jen: „správce“).
b. Správce provozuje webové stránky/e-shop na adrese www.vypaleno.cz (dále jen: „web“).
c. Subjekt údajů, který je zákazníkem správce, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřuje v níže uvedeném rozsahu a za níže uvedeným účelem správci své osobní údaje (dále jen „zákazník“).


2.KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE
a.
adresa provozovny: Dvorská 194, 382 21 Kájov
b.
adresa sídla: Dvorská 194, 382 21 Kájov
c.
elektronická pošta: info@vypaleno.cz
d.
telefon: +420 776 013 774


3.OSOBNÍ ÚDAJE
a.
Osobními údaji se obecně rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby (dále jen: „zákazník“).
b.
Správce zpracovává osobní údaje, které mu poskytl zákazník při zřízení zákaznického účtu (registraci) nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění zákazníkovy objednávky.
c.
Správce zpracovává:

identifikační údaje zákazníka – zejména jméno a příjmení, uživatelské jméno a heslo,

kontaktní údaje zákazníka – e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pro doručení, fakturační adresa,

jiné údaje nezbytné pro plnění smlouvy – údaje o objednávkách, způsobu doručení a platby, údaje o reklamacích.
d.
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

4.ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
a.
Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

plnění smlouvy mezi zákazníkem a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

plnění zákonných povinností správce zejména dle zákonů č. 89/2012 Sb., č. 634/1992 Sb., č. 563/1991 Sb. apod.

souhlas zákazníka se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
b.
Účelem zpracování osobních údajů je:

vyřízení objednávky zákazníka,

výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi zákazníkem a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje o zákazníkovi, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt). Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce plnit,

zasílání obchodních sdělení zákazníkovi a provádění dalších marketingových aktivit.
c.
Pokud se zákazník u správce zaregistruje, využívá správce údaje zákazníka pro vedení zákaznického účtu a poskytování souvisejících funkcí.
d.
Ve většině případů zpracovává správce osobní údaje, které jsou mu poskytnuty zákazníkem v rámci objednávání zboží, vytváření a používání účtu, nebo při komunikaci se správcem například telefonicky či e-mailem. Osobní údaje přímo od zákazníka získává správce také sledováním chování zákazníka na webu správce.
e.
Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

5.COOKIES
a.
Při návštěvě webu správce používá soubory cookies, a to zejména pro:

identifikaci zákazníka při přecházení mezi jednotlivými stránkami webu a při opětovných návštěvách (např. zachování obsahu košíku, uložení přihlášení zákazníka k účtu),

zaznamenání udělení souhlasu dle tohoto dokumentu,

zajištění bezpečnosti,

evidence, zkoumání a odstraňování poruch a nefunkčních součástí webu správce.
b.
Při návštěvě webu správce na základě souhlasu zákazníka dále používá analytické soubory cookies pro:

sledování návštěvnosti webu,

vytváření statistik.
c.
Při návštěvě webu správce na základě souhlasu zákazníka dále používá profilující soubory cookies pro:

přizpůsobení obsahu webu,

cílení reklamy.
d.
Pokud zákazník při návštěvě webu při zobrazení informací o použití a nastavení souborů cookies klikne na tlačítko „Souhlasím“, dává správci souhlas užití všech výše uvedených kategorií souborů cookies. Kliknutím na tlačítko „Nastavení“ si zákazník může nastavit individuální nastavení souborů cookies.

6.DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ
a.
Správce uchovává osobní údaje zákazníka:

po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi zákazníkem a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu),

po dobu, než je zákazníkem odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu zákazníka.
b.
Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

7.PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
a.
Všechny zmíněné osobní údaje zpracovává správce, tedy stanovuje shora vymezené účely, pro které vaše osobní údaje shromažďuje, určuje prostředky zpracování a odpovídá za jejich řádné provedení.
b.
Osobní údaje může správce nicméně předávat také dalším subjektům, které se podílejí na vyřízení objednávky, které se nacházejí v roli správce. Jde o fyzické a právnické osoby:

podílející se na dodání zboží, služeb, realizaci plateb na základě smlouvy - účetní společnosti, přepravní společnosti,

zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu, hostingové společnosti,

zajišťující marketingové služby, reklamní služby.
c.
Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací využívá služeb a aplikací následujících poskytovatelů:

Facebook Ireland Limited (služba Facebook Ads), se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irsko (registrační číslo: 462932); podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné na adrese: https://cscz.facebook.com/about/privacy

Google Ireland Limited (služba Google Analytics a DoubleClick), se sídlem Gordon, House, Barrow Street, Dublin 4, D04 E5W5, Irsko (registrační číslo: 368047); podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné na adrese:
https://policies.google.com/privacy.
d.
Správce zpracovává data výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

8.PRÁVA ZÁKAZNÍKA
a.
Za podmínek stanovených v GDPR má zákazník:

právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR; jde o právo vědět, jaké údaje jsou správcem zpracovávány, za jakým účelem, po jakou dobu, kde jsou získávány, komu jsou předávány, kdo je zpracovává. V rámci práva na přístup může zákazník správce požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů.

právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR; jde o právo na opravu nepřesných nebo doplnění neúplných údajů.

právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR; právo na výmaz osobních údajů v případě, že
i.
je správce již nepotřebuje pro účely, pro něž je zpracovával,
ii.
zákazník odvolá souhlas se zpracováním osobních údajů, k jejichž zpracování je souhlas zákazníka nezbytný,

právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR; jde o právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě oprávněného zájmu správce,

právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, a to zasláním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. 2. těchto podmínek.
b.
Dále má zákazník právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se zákazník domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

9.PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
a.
Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
b.
Správce prohlašuje, že přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména hesly, biometrickými přístupy, piny, antivirovým programem, aktualizací softwaru atd.
c.
Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

10.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
a.
Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře zákazník potvrzuje, že se seznámil s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.
b.
Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň zašle zákazníkovi novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou zákazník správci poskytl.